Enseignants et parents

Spolok Matika.in z.s. (ďalej len “My”) dbá na ochranu Vašich osobných údajov v súlade s platnou a účinnou legislatívou, ktorú od 25. 5. 2018 predstavuje najmä Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len "Nariadenie").

Sme prevádzkovateľom webových stránok na adresách Matika.in, Zlatka.in, Geograf.in (ďalej len "Weby"), prostredníctvom ktorých poskytujeme svoje služby (ďalej len "Služby"). Tieto zásady sa vzťahujú na všetky osobné údaje, spracovávané spolkom Matika.in na základe plnenia zmluvného vzťahu, právne povinnosti, oprávneného záujmu alebo udeleného súhlasu, a to prostredníctvom našich Webov. Tieto zásady popisujú spôsoby využívania a ochrany osobných údajov zo strany spolku Matika.in z.s..

Spolok Matika.in z.s. môže meniť a dopĺňať tieto Zásady kedykoľvek umiestnením revidovanej verzie na weboch a takáto zmena a doplnenie nadobudne účinnosť k dátumu takéhoto umiestnenia.

SPRÁVCA A JEHO KONTAKTNÉ ÚDAJE

Správcom osobných údajov v zmysle čl. 4 ods. 7 Nariadenie je spolok Matika.in z.s.

Všetku komunikáciu týkajúcu sa ochrany osobných údajov, či upozornenie na porušenie práv, zasielajte prostredníctvom e-mailovej adresy spolku Matika.in na adresu: info@matika.in alebo na poštovú adresu: U Uranie 23, Praha 7, 170 00.

Spolok Matika.in z.s. nevymenovala zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov v zmysle čl. 37 Nariadenia.

OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SPRACOVÁVAME

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

Pre založenie Vášho účtu na využívanie Služieb na našich weboch (ďalej len "registrácia"), vyžadujeme Vaše meno a priezvisko (identifikačné údaje), e-mailovú adresu a telefónne číslo (kontaktná údaje).

V prípade používania Webov, a to aj bez registrácie, zaznamená spolok Matika.in Vašu IP adresu. Táto informácia slúži na monitorovanie a na prevenciu podvodov, diagnostiku problémov a na spracovanie štatistických údajov, ktoré sú anonymné a neuvádzajú Vaše osobné údaje.

Pri poskytovaní Služieb pomáhajú spolku Matika.in tzv. Cookies. Ich podrobnejšie vymedzenie, druhy a účely ich užívania spolkom Matika.in nájdete v Zásadách nižšie.

ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracovávame na nasledujúce účely:

 • správa používateľských účtov (tj. najmä súlad Vašej žiadosti o Službu, založenie Vášho účtu, správa Vášho účtu a zabezpečenie Vášho prístupu k Službe a k jej aktualizáciám);
 • kontaktovanie za účelom riešenia problémov súvisiacich s využívaním Služby alebo Webu;
 • zaslanie informácie o Službe (tj. potvrdenie, oznámenia, aktualizácie a podporné a administratívne oznámenia);
 • zasielanie obchodných oznámení, ponúk o výrobkoch a službách a podujatiach organizovaných spolkom Matika.in a činenia ďalších marketingových aktivít;
 • plnenie zákonných povinností spolkom Matika.in;
 • zlepšovanie kvality poskytovanej Služby a Webov.

UDELENIE SÚHLASU

Jedným zo zákonných dôvodov spracovania osobných údajov je udelenie Vášho súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle ustanovení čl. 6, ods. 1., písm. a) Nariadenia. O udelenie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov Vás spolok Matika.in žiada pri registrácii a pri prihlásení na Stránky.

Súhlas, udelený spolku Matika.in z.s., so spracovaním Vašich osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom zrušenia registrácie na weboch. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania, vychádzajúca zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.

DOBA SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje spracovávame po dobu registrácie.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov osobné údaje vymažeme.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Ako subjekt údajov podľa Nariadenia, ktorého osobné údaje sú spracovávané, máte nižšie uvedené práva, ktoré môžete kedykoľvek uplatniť. Ide o:

 • právo na prístup k svojim osobným údajom (tj. právo získať informácie, či sú Vaše údaje spracovávané, a ak áno, tak máte právo k nim získať prístup);
 • právo na opravu osobných údajov (tj. žiadať opravu ak zistíte, že spracovávame nepresné alebo nepravdivé údaje);
 • právo požadovať vysvetlenie (tj. ak máte podozrenie, že spracovanie osobných údajov narúša ochranu Vášho osobného a súkromného života alebo dochádza k spracovaniu v rozpore s právnymi predpismi);
 • právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov (tj. právo požadovať dočasné obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov);
 • právo na vymazanie osobných údajov (tj. v prípade ak Vaše údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracovávané);
 • právo nami(e)etať proti spracovaniu osobných údajov (spolok Matika.in je povinný preukázať, že existuje závažný oprávnený dôvod pre spracovanie osobných údajov, ktorý prevažuje nad Vašimi záujmami(e) alebo právami(e) a slobodami(e));
 • právo na prenosnosť údajov (tj. právo požadovať, aby Vaše údaje dostala tretia osoba);
 • právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov;
 • právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov (tj. v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov).

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A OZNÁMENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účet každého používateľa Služby je chránený heslom, ktoré si sami(e) zvolíte. Odporúčame heslo uchovávať v tajnosti a neposkytovať ho tretím osobám. Spolok Matika.in nezasiela používateľom Služby e-mailové správy, ktoré obsahujú požiadavku na zadanie hesla do e-mailu. V prípade zabudnutého hesla, dostane používateľ, na svoju žiadosť a na e-mailovú adresu uvedenú v registrácii, e-mail obsahujúci dočasné heslo k prístupu na svoj účet, kde si zvolí nové heslo.

Nezodpovedáme za zneužitie poskytovaných údajov, ku ktorému došlo v dôsledku neoprávneného prístupu tretej osoby, či v priebehu prenosu dát v rámci komunikačných sietí. Používateľ berie na vedomie, že údaje a informácie poskytnuté na Internete napr. v rámci diskusného fóra, chatu či e-mailu, môžu byť zneužité tretími osobami(e). Pri uvádzaní Vašich údajov prostredníctvom Internetu buďte preto obozretní.

COOKIES

Afin de vous fournir des services adaptés à vos besoins, nous utilisons ce que l'on appelle Cookies (cookies d'identification de session et cookies persistants) pour stocker et surveiller occasionnellement vos visites sur nos sites Web. Un cookie est un petit fichier texte qui est stocké sur votre ordinateur à des fins d'enregistrement. Nous utilisons des cookies pour vous faciliter la navigation sur le site Web. Un cookie persistant reste longtemps sur votre disque dur. La plupart des navigateurs Internet sont configurés pour accepter automatiquement les cookies.

Nous utilisons des cookies sur le site Matika.in:

 • Cookies de fonctionnalité: Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement de base du site et sont donc toujours activés; Il s'agit notamment des cookies qui vous permettent de vous souvenir de votre navigation sur notre site Web au cours d'une seule visite. Ces cookies contribuent en outre à la sécurité et au respect des exigences fixées par la loi.

Vous pouvez généralement supprimer ou refuser les cookies en suivant les instructions du fichier d'assistance de votre navigateur Internet. Cependant, si vous supprimez les cookies, vous ne pourrez peut-être pas profiter pleinement de tous les aspects du site Web ou du service..

Date effective: 25. 5. 2018